Utvecklings- och förändringsarbete

Nyckeln till ett bättre resultat i alla typer av verksamheter går via en konstruktiv och kreativ dialog med all berörd personal. Det handlar om att tillvarata idéer och utveckla både samarbete och verksamhet.

För att få en gemensam utgångspunkt och ett underlag för en hållbar utveckling arbetar vi med ett antal olika kartläggande redskap.

Din nytta

Du optimerar verksamhetens resultat och skapar samtidigt utveckling för de anställda eftersom vi som neutrala konsulter kan få fram djupare insikter och skapa en högre grad av motivation bland berörda.

Vår arbetsmetod

  • Den organisatoriska effektiviteten utvärderas och verksamhetens starka och svaga sidor blir allsidigt belysta.
  • Medarbetare och chefer intervjuas, resultatet bearbetas och samtliga berörda delges. Sedan involveras både ledning och personal i åtgärderna.
  • Fokus läggs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.
  • En del av utvärderingen kan vid behov ske genom analyser av extern kundnytta och samarbetskontakter.