Teamutveckling

Din nytta

Vi skapar förståelse och kompetens bland medarbetarna för hur grupper och individer kan skapa en bärkraftig samverkan och effektiv ledning över tid, där alla är delaktiga och i balans med omgivningens krav. En enad medvetenhet skapas kring individernas och teamets styrkor och svagheter. Bilden förtydligas då av hur gruppens resurser bäst tas tillvara.

Vår arbetsmetod

  • Under trygga och engagerande former genomförs anpassade övningar och aktiviteter där teamet arbetar sig fram till gemensamma insikter.
  • Vi använder standardiserade individ- och gruppskattningar av person- och grupprofiler.
  • Vi använder upplevelsebaserad inlärning för att skapa hög inlärningsnivå.
  • I en kurs ingår ett anpassat antal hel- eller halvdagsträffar.