Värdegrund

Kraven, komplexiteten, förändringstakten och antalet kommunikationskanaler i dagens arbetsliv har nått en nivå och frekvens som saknar historiskt motstycke.

I samband med detta ser vi att antalet konflikter och stressen på våra arbetsplatser har ökat samt att individen lätt kommer i kläm. Det är t ex vanligare idag att man blandar ihop sak och person samt att människovärdet mäts i prestationer. Det är oftast inte förändringar i sig som är problemet – det är hur medarbetaren blir behandlad som blir avgörande för resultatet.

När man arbetar professionellt med att utveckla människors beteenden, relationer och arbetsförhållanden måste man aktivt ta ställning för en humanistisk värdegemenskap.

Visionen om att uppnå en högre grad av mänsklig mognad och ansvar för sig själv och andra genomsyrar våra aktiviteter - detta kallar vi livsstilskompetens.

I kampen för ett hållbart arbetsliv arbetar vi utifrån några tydliga och viktiga riktlinjer:
  • Vi följer de etiska riktlinjer och den praxis som tillstår vår profession.

  • Mångfald och jämställdhet utgör självklara kriterier i vårt sätt att hantera olika arbetsplatsaktiviteter – olikheter är en styrka.

  • Våra tjänster utgår alltid från kundens unika förutsättningar och behov.

  • Vi informerar alltid tydligt för alla deltagare vad syftet och målet med våra olika aktiviteter innebär.

  • Vi redovisar alltid det fullständiga resultatet av genomförda kartläggningar för samtliga medverkande.

  • Vi garanterar alltid sekretess för att skydda enskildas integritet.

  • I de fall vi samarbetar med företagshälsovården fungerar vi som en självklar del av företagshälsovårdsteamet med flexibel tillgång till övriga specialister.

  • Vårt arbetssätt vilar på en gedigen grund av forskning och väl beprövad erfarenhet.

  • Vi rådgör alltid med annan expertis då vår egen kompetens behöver breddas.